VÒNG LOẠI VIỆT NAM
RANK CASH PRIZE (VND)
TOP 1 2,000,000
TOP 2 1,400,000
TOP 3 1,000,000
TOP 4 800,000
TOP 5 800,000
RANK CASH PRIZE (VND)
TOP 1 6,000,000
TOP 2 4,000,000
TOP 3 2,800,000
TOP 4 2,000,000
TOP 5 1,200,000
RANK CASH PRIZE (VND)
TOP 1 20,000,000
TOP 2 16,000,000
TOP 3 12,000,000
TOP 4 10,000,000
TOP 5 8,000,000
CHUNG KẾT SEA
RANK CASH PRIZE (USD) ITEM DIAMOND
TOP 1 2,500 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 2 1,500 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 3 1,000 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 4 800 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 5 600 2,000
TOP 6 300 2,000
TOP 7 200 2,000
TOP 8 200 1,800
TOP 9 200 1,800
TOP 10 200 1,800
TOP 11 200 1,500
TOP 12 100 1,500
TOP 13 100 1,500
TOP 14 100 1,200
TOP 15 100 1,200
MVP SKIN XE
KILL CAO NHẤT SKIN SÚNG
1
Bạn cần hỗ trợ?
VÒNG LOẠI VIỆT NAM
RANK CASH PRIZE (VND)
TOP 1 2,000,000
TOP 2 1,400,000
TOP 3 1,000,000
TOP 4 800,000
TOP 5 800,000
RANK CASH PRIZE (VND)
TOP 1 6,000,000
TOP 2 4,000,000
TOP 3 2,800,000
TOP 4 2,000,000
TOP 5 1,200,000
RANK CASH PRIZE (VND)
TOP 1 20,000,000
TOP 2 16,000,000
TOP 3 12,000,000
TOP 4 10,000,000
TOP 5 8,000,000
CHUNG KẾT SEA
RANK CASH PRIZE (USD) ITEM DIAMOND
TOP 1 2,500 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 2 1,500 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 3 1,000 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 4 800 SET SKIN ĐẶC BIỆT
TOP 5 600 2,000
TOP 6 300 2,000
TOP 7 200 2,000
TOP 8 200 1,800
TOP 9 200 1,800
TOP 10 200 1,800
TOP 11 200 1,500
TOP 12 100 1,500
TOP 13 100 1,500
TOP 14 100 1,200
TOP 15 100 1,200
MVP SKIN XE
KILL CAO NHẤT SKIN SÚNG