Link nhanh
logo ROS

Thứ hạng Tên đội Điểm tổng Điểm top Điểm kill
2 GallNghiep 790 750 40
Thứ hạng Tên đội Điểm tổng Điểm top Điểm kill
1 CD 945 860 85
3 Con chim non 490 470 20
4 HHCC 485 460 25
5 Pé Trâu Đen 425 380 45
6 MST54 425 390 35
7 DakZe 375 350 25
8 abc 330 320 10
9 Snipper 310 300 10
10 HPPPPPP 290 280 10
11 Love 225 200 25
12 AVGs 220 200 20
13 Không có tên 220 200 20
14 Xiong Head 220 200 20
15 Khà Khà 215 200 15