download apk ros
logo ROS

Tính năng

banner1
banner2
banner3
banner4

Bản đồ

Planets Ham ruou Ga tàu hỏa Khu đầm lầy Tàu sân bay Thị trấn cổ Thành phố cổ Khu huấn luyện

Bản đồ

Planets isLand Steel Factory Ruins Gold Mine Sewage Plant Crescent Bay Marsh Shark Gulf Peace Tridge Fortune Island Town Dire

Trang bị

 • Vũ khí

 • 5/5
 • Giáp

 • 1/1
 • Trang bị

 • 1/6
 • Trang bị

 • 2/6
 • Trang bị

 • 3/6
 • Trang bị

 • 4/6
 • Trang bị

 • 5/6
 • Trang bị

 • 6/6
 • Balo

 • 1/1
Nhân vật game ROS
 • Ngoại trang

 • 1/2
 • Ngoại trang

 • 2/2
 • Balo hot

 • 1/1
Bản đồ hầm rượu Bản đồ ga tàu hỏa Bản đồ đầm lầy Bản đồ tàu sân bay Bản đồ thị trấn cổ Bản đồ thành phố cổ Bản đồ khu huấn luyện Bản đồ isLand Bản đồ Steel Factory Bản đồ Ruins Bản đồ Gold Mine Bản đồ Sewage Plant Bản đồ Crescent Bay Bản đồ Marsh Bản đồ Shark Gulf Bản đồ Peace Tridge Bản đồ Fortune Island Bản đồ own Dire